Aethusa cynapium Svirskoye ushele, Lazarevskoye, Krasnodar, Russia 20160913_0460  Aethusa cynapium Svirskoye ushele, Lazarevskoye, Krasnodar, Russia 20160913_0459  Aethusa cynapium Fjelie, Lomma, Skåne, Sweden 20160806_0008  Aethusa cynapium Fjelie, Lomma, Skåne, Sweden 20160806_0006 
Aethusa cynapium Fjelie, Lomma, Skåne, Sweden 20160806_0005