Corizus hyoscyami

New images

Corizus hyoscyami Botaniska trädgården, Lund, Skåne, Sweden 20180821_0020