Clitocybe fragrans - Dofttrattskivling

New images

Clitocybe fragrans Ädelgransplanteringen, Toarp, Malmö, Skåne, Sweden 20231113_0059
Clitocybe fragrans Ädelgransplanteringen, Toarp, Malmö, Skåne, Sweden 20231113_0058
Clitocybe fragrans Ädelgransplanteringen, Toarp, Malmö, Skåne, Sweden 20231113_0057
Clitocybe fragrans Ädelgransplanteringen, Toarp, Malmö, Skåne, Sweden 20231113_0056
Clitocybe fragrans Ädelgransplanteringen, Toarp, Malmö, Skåne, Sweden 20231113_0055
Clitocybe fragrans Ädelgransplanteringen, Toarp, Malmö, Skåne, Sweden 20231113_IMG_0701
Clitocybe fragrans Ädelgransplanteringen, Toarp, Malmö, Skåne, Sweden 20230205_0171
Clitocybe fragrans Ädelgransplanteringen, Toarp, Malmö, Skåne, Sweden 20230205_0173
Clitocybe fragrans 950 m SSV Ludaröd, Tomelilla, Skåne, Sweden 20181124_0125
Clitocybe fragrans 950 m SSV Ludaröd, Tomelilla, Skåne, Sweden 20181124_0124
Clitocybe fragrans 950 m SSV Ludaröd, Tomelilla, Skåne, Sweden 20181124_0123
Clitocybe fragrans 950 m SSV Ludaröd, Tomelilla, Skåne, Sweden 20181124_0122