Charophyceae - Stoneworts - Kransalger

New images

Chara aspera - Borststräfse
Chara aspera - Borststräfse

3 images

Chara baltica - Baltic Stonewort - Grönsträfse
Chara baltica - Baltic Stonewort - Grönsträfse

2 images

Chara globularis - Skörsträfse
Chara globularis - Skörsträfse

1 image

Chara hispida - Taggsträfse
Chara hispida - Taggsträfse

2 images

Chara intermedia - Mellansträfse
Chara intermedia - Mellansträfse

2 images