Zosteropidae - White-eyes - Glasögonfåglar

New images

Zosterops erythropleurus - Chestnut-flanked White-eye - Brunsidig glasögonfågel
Zosterops erythropleurus - Chestnut-flanked White-eye - Brunsidig glasögonfågel

3 images