Aythya marila - Greater Scaup - Bergand

New images

Aythya marila male Surfklubben, Klagshamns udde, Malmö, Skåne, Sweden 20230122_0057
Aythya marila female Lertagsdammen, Klagshamns udde, Malmö, Skåne, Sweden 20220418_0043
Aythya marila male Lertagsdammen, Klagshamns udde, Malmö, Skåne, Sweden 20220418_0054
Aythya marila et Aythya fuligula Lertagsdammen, Klagshamns udde, Malmö, Skåne, Sweden 20220212_0035
Aythya marila et Aythya fuligula Lertagsdammen, Klagshamns udde, Malmö, Skåne, Sweden 20220212_0039
Aythya marila et Aythya fuligula Lertagsdammen, Klagshamns udde, Malmö, Skåne, Sweden 20220212_0041
Aythya marila et Aythua fuligula Lertagsdammen, Klagshamns udde, Malmö, Skåne, Sweden 20210309_0366
Aythya marila Ön, Malmö, Skåne, Sweden 20150403_0064
Aythya marila Westchester Lagoon Lagoon, Anchorage, Alaska, USA 20140614_0164
Aythya marila ad female Westchester Lagoon, Anchorage, Alaska, USA 20140614_0157
Aythya marila ad female Westchester Lagoon, Anchorage, Alaska, USA 20140614_0155
Aythya marila ad female Westchester Lagoon, Anchorage, Alaska, USA 20140614_0151
Aythya marila ad male Westchester Lagoon, Anchorage, Alaska, USA 20140614_0147
Aythya marila ad female Westchester Lagoon, Anchorage, Alaska, USA 20140614_0127
Aythya marila ad male Westchester Lagoon, Anchorage, Alaska, USA 20140614_0122
Aythya marila ad male Westchester Lagoon, Anchorage, Alaska, USA 20140614_0055
Aythya marila ad male et feamale Westchester Lagoon, Anchorage, Alaska, USA 20140614_0052
Aythya marila Ön, Malmö, Skåne, Sweden 20130407_0043
Aythya marila Ön, Malmö, Skåne, Sweden 20130407_0037
Aythya marila 1cy Båstad, Skåne, Sweden 20111104 141