Kalkbrottet 20180901

Leontodon saxatilis Limhamns kalkbrott, Malmö, Skåne, Sweden 20180901 0001  Leontodon saxatilis Limhamns kalkbrott, Malmö, Skåne, Sweden 20180901 0003  Leontodon saxatilis Limhamns kalkbrott, Malmö, Skåne, Sweden 20180901 0004  Leontodon saxatilis Limhamns kalkbrott, Malmö, Skåne, Sweden 20180901 0005 
Cotoneaster horizontalis Limhamns kalkbrott, Malmö, Skåne, Sweden 20180901 0006  Prunus mahaleb Limhamns kalkbrott, Malmö, Skåne, Sweden 20180901 0007  Prunus mahaleb Limhamns kalkbrott, Malmö, Skåne, Sweden 20180901 0008  Rosa dumalis ssp. subcanina Limhamns kalkbrott, Malmö, Skåne, Sweden 20180901 0009 
Rosa dumalis ssp. subcanina Limhamns kalkbrott, Malmö, Skåne, Sweden 20180901 0010  Rosa dumalis ssp. subcanina Limhamns kalkbrott, Malmö, Skåne, Sweden 20180901 0011  Rosa dumalis ssp. subcanina Limhamns kalkbrott, Malmö, Skåne, Sweden 20180901 0012  Rosa dumalis ssp. subcanina Limhamns kalkbrott, Malmö, Skåne, Sweden 20180901 0013 
Rosa dumalis ssp. subcanina Limhamns kalkbrott, Malmö, Skåne, Sweden 20180901 0015  Cornus sanguinea Limhamns kalkbrott, Malmö, Skåne, Sweden 20180901 0023  Rosa dumalis ssp. subcanina Limhamns kalkbrott, Malmö, Skåne, Sweden 20180901 0024  Rosa dumalis ssp. subcanina Limhamns kalkbrott, Malmö, Skåne, Sweden 20180901 0025 
Salix myrsinifolia ssp. myrsinifolia Limhamns kalkbrott, Malmö, Skåne, Sweden 20180901 0026  Salix myrsinifolia ssp. myrsinifolia Limhamns kalkbrott, Malmö, Skåne, Sweden 20180901 0027  Thuja occidentalis Limhamns kalkbrott, Malmö, Skåne, Sweden 20180901 0028  Ajuga genevensis Limhamns kalkbrott, Malmö, Skåne, Sweden 20180901 0031 
Buddleja davidii Limhamns kalkbrott, Malmö, Skåne, Sweden 20180901 0034  Anemone hupehensis Limhamns kalkbrott, Malmö, Skåne, Sweden 20180901 0035  Centaurium littorale var. littorale Limhamns kalkbrott, Malmö, Skåne, Sweden 20180901 0036  Populus balsamifera 'Elongata' Limhamns kalkbrott, Malmö, Skåne, Sweden 20180901 0038 
Populus balsamifera 'Elongata' Limhamns kalkbrott, Malmö, Skåne, Sweden 20180901 0039-2  Populus balsamifera 'Elongata' Limhamns kalkbrott, Malmö, Skåne, Sweden 20180901 0039  Salix cinerea ssp. cinerea Limhamns kalkbrott, Malmö, Skåne, Sweden 20180901 0041  Salix cinerea ssp. cinerea Limhamns kalkbrott, Malmö, Skåne, Sweden 20180901 0042 
Populus nigra Limhamns kalkbrott, Malmö, Skåne, Sweden 20180901 0043  Salix myrsinifolia ssp. myrsinifolia Limhamns kalkbrott, Malmö, Skåne, Sweden 20180901 0045  Salix myrsinifolia ssp. myrsinifolia Limhamns kalkbrott, Malmö, Skåne, Sweden 20180901 0046  Salix myrsinifolia ssp. myrsinifolia Limhamns kalkbrott, Malmö, Skåne, Sweden 20180901 0047 
Trentepohlia jolithus Limhamns kalkbrott, Malmö, Skåne, Sweden 20180901 0048  Trentepohlia jolithus Limhamns kalkbrott, Malmö, Skåne, Sweden 20180901 0049  Potentilla norvegica Limhamns kalkbrott, Malmö, Skåne, Sweden 20180901 0050  Potentilla norvegica Limhamns kalkbrott, Malmö, Skåne, Sweden 20180901 0051 
Potentilla norvegica Limhamns kalkbrott, Malmö, Skåne, Sweden 20180901 0053  Carduus acanthoides Limhamns kalkbrott, Malmö, Skåne, Sweden 20180901 0054  Erucastrum supinum Limhamns kalkbrott, Malmö, Skåne, Sweden 20180901 0057  Rosa rubiginosa Limhamns kalkbrott, Malmö, Skåne, Sweden 20180901 0058 
Rosa rubiginosa Limhamns kalkbrott, Malmö, Skåne, Sweden 20180901 0059  Rosa rubiginosa Limhamns kalkbrott, Malmö, Skåne, Sweden 20180901 0060  Rosa rubiginosa Limhamns kalkbrott, Malmö, Skåne, Sweden 20180901 0061  Rosa rubiginosa Limhamns kalkbrott, Malmö, Skåne, Sweden 20180901 0062 
Chara hispida Limhamns kalkbrott, Malmö, Skåne, Sweden 20180901 0064  Stuckenia pectinata Limhamns kalkbrott, Malmö, Skåne, Sweden 20180901 0066  Stuckenia pectinata Limhamns kalkbrott, Malmö, Skåne, Sweden 20180901 0067  Stuckenia pectinata Limhamns kalkbrott, Malmö, Skåne, Sweden 20180901 0068 
Stuckenia pectinata Limhamns kalkbrott, Malmö, Skåne, Sweden 20180901 0069  Stuckenia pectinata Limhamns kalkbrott, Malmö, Skåne, Sweden 20180901 0071  Lithobius forficatus Limhamns kalkbrott, Malmö, Skåne, Sweden 20180901 0073  Lissotriton vulgaris Limhamns kalkbrott, Malmö, Skåne, Sweden 20180901 0078 
Lissotriton vulgaris Limhamns kalkbrott, Malmö, Skåne, Sweden 20180901 0079  Lissotriton vulgaris Limhamns kalkbrott, Malmö, Skåne, Sweden 20180901 0081  Lissotriton vulgaris Limhamns kalkbrott, Malmö, Skåne, Sweden 20180901 0082  Salix cinerea × myrsinifolia Limhamns kalkbrott, Malmö, Skåne, Sweden 20180901 0084 
Salix cinerea × myrsinifolia Limhamns kalkbrott, Malmö, Skåne, Sweden 20180901 0085  Rosa rubiginos ssp. columnifera Limhamns kalkbrott, Malmö, Skåne, Sweden 20180901 0087  Rosa rubiginos ssp. columnifera Limhamns kalkbrott, Malmö, Skåne, Sweden 20180901 0088  Eratigena agrestis Limhamns kalkbrott, Malmö, Skåne, Sweden 20180901 0089 
Eratigena agrestis Limhamns kalkbrott, Malmö, Skåne, Sweden 20180901 0091  Eratigena agrestis Limhamns kalkbrott, Malmö, Skåne, Sweden 20180901 0093  Bolboschoenus maritimus Limhamns kalkbrott, Malmö, Skåne, Sweden 20180901 0095  Schoenoplectus tabernaemontani Limhamns kalkbrott, Malmö, Skåne, Sweden 20180901 0098 
Bolboschoenus maritimus Limhamns kalkbrott, Malmö, Skåne, Sweden 20180901 0100  Ajuga genevensis Limhamns kalkbrott, Malmö, Skåne, Sweden 20180901 0101  Chara globularis Limhamns kalkbrott, Malmö, Skåne, Sweden 20180901 0103  Leontodon saxatilis Limhamns kalkbrott, Malmö, Skåne, Sweden 20180901 0105 
Linum catharticum Limhamns kalkbrott, Malmö, Skåne, Sweden 20180901 0107  Cotoneaster perpusillus Limhamns kalkbrott, Malmö, Skåne, Sweden 20180901 0109  Cotoneaster perpusillus Limhamns kalkbrott, Malmö, Skåne, Sweden 20180901 0110  Diplotaxis muralis Limhamns kalkbrott, Malmö, Skåne, Sweden 20180901 0111 
Erucastrum supinum Limhamns kalkbrott, Malmö, Skåne, Sweden 20180901 0112  Bufotes variabilis Limhamns kalkbrott, Malmö, Skåne, Sweden 20180901 0117  Bufotes variabilis Limhamns kalkbrott, Malmö, Skåne, Sweden 20180901 0120  Bufotes variabilis Limhamns kalkbrott, Malmö, Skåne, Sweden 20180901 0121 
Blackstonia perfoliata Limhamns kalkbrott, Malmö, Skåne, Sweden 20180901 0122  Chara hispida Limhamns kalkbrott, Malmö, Skåne, Sweden 20180901 0123  Blackstonia perfoliata Limhamns kalkbrott, Malmö, Skåne, Sweden 20180901 0124  Blackstonia perfoliata Limhamns kalkbrott, Malmö, Skåne, Sweden 20180901 0127 
Blackstonia perfoliata Limhamns kalkbrott, Malmö, Skåne, Sweden 20180901 0128  Chara intermedia Limhamns kalkbrott, Malmö, Skåne, Sweden 20180901 0129  Chara aspera Limhamns kalkbrott, Malmö, Skåne, Sweden 20180901 0131  Chara intermedia Limhamns kalkbrott, Malmö, Skåne, Sweden 20180901 0133 
Chara aspera Limhamns kalkbrott, Malmö, Skåne, Sweden 20180901 0134  Chara aspera Limhamns kalkbrott, Malmö, Skåne, Sweden 20180901 0135  Salix daphnoides ssp. acutifolia Limhamns kalkbrott, Malmö, Skåne, Sweden 20180901 0136  Salix daphnoides ssp. acutifolia Limhamns kalkbrott, Malmö, Skåne, Sweden 20180901 0137 
Salix daphnoides ssp. acutifolia Limhamns kalkbrott, Malmö, Skåne, Sweden 20180901 0138  Salix daphnoides ssp. acutifolia Limhamns kalkbrott, Malmö, Skåne, Sweden 20180901 0139  Blackstonia perfoliata Limhamns kalkbrott, Malmö, Skåne, Sweden 20180901 0141  Blackstonia perfoliata Limhamns kalkbrott, Malmö, Skåne, Sweden 20180901 0143 
Dasiphora fruticosa Limhamns kalkbrott, Malmö, Skåne, Sweden 20180901 0144  Cotoneaster atropurpureus- Limhamns kalkbrott, Malmö, Skåne, Sweden 20180901 0145  Cotoneaster atropurpureus- Limhamns kalkbrott, Malmö, Skåne, Sweden 20180901 0146  Cotoneaster atropurpureus- Limhamns kalkbrott, Malmö, Skåne, Sweden 20180901 0147 
Dasiphora fruticosaLimhamns kalkbrott, Malmö, Skåne, Sweden 20180901 0148  Cotoneaster dielsianus Limhamns kalkbrott, Malmö, Skåne, Sweden 20180901 0149  Cotoneaster dielsianus Limhamns kalkbrott, Malmö, Skåne, Sweden 20180901 0150  Cotoneaster dielsianus Limhamns kalkbrott, Malmö, Skåne, Sweden 20180901 0151 
Cotoneaster dielsianus Limhamns kalkbrott, Malmö, Skåne, Sweden 20180901 0152  Salix purpurea Limhamns kalkbrott, Malmö, Skåne, Sweden 20180901 0153  Salix purpurea Limhamns kalkbrott, Malmö, Skåne, Sweden 20180901 0154  Salix purpurea Limhamns kalkbrott, Malmö, Skåne, Sweden 20180901 0155 
Clinopodium acinos Limhamns kalkbrott, Malmö, Skåne, Sweden 20180901 0157  Daucus carota ssp. gummifer Limhamns kalkbrott, Malmö, Skåne, Sweden 20180901 0159  Daucus carota ssp. gummifer Limhamns kalkbrott, Malmö, Skåne, Sweden 20180901 0160  Daucus carota ssp. gummifer Limhamns kalkbrott, Malmö, Skåne, Sweden 20180901 0161 
Daucus carota ssp. gummifer Limhamns kalkbrott, Malmö, Skåne, Sweden 20180901 0162  Daucus carota ssp. gummifer Limhamns kalkbrott, Malmö, Skåne, Sweden 20180901 0163  Salix daphnoides ssp. daphnoides Limhamns kalkbrott, Malmö, Skåne, Sweden 20180901 0164  Salix daphnoides ssp. daphnoides Limhamns kalkbrott, Malmö, Skåne, Sweden 20180901 0165 
Carex oederi ssp. oederi Limhamns kalkbrott, Malmö, Skåne, Sweden 20180901 0166  Salix daphnoides ssp. acutifolia Limhamns kalkbrott, Malmö, Skåne, Sweden 20180901 0168  Salix daphnoides ssp. daphnoides Limhamns kalkbrott, Malmö, Skåne, Sweden 20180901 0170  Salix daphnoides ssp. daphnoides Limhamns kalkbrott, Malmö, Skåne, Sweden 20180901 0171 
Salix daphnoides ssp. acutifolia Limhamns kalkbrott, Malmö, Skåne, Sweden 20180901 0172  Populus nigra Limhamns kalkbrott, Malmö, Skåne, Sweden 20180901 0173  Populus nigra Limhamns kalkbrott, Malmö, Skåne, Sweden 20180901 0174  Robinia pseudoacacia Limhamns kalkbrott, Malmö, Skåne, Sweden 20180901 0175 
Robinia pseudoacacia Limhamns kalkbrott, Malmö, Skåne, Sweden 20180901 0176  Robinia pseudoacacia Limhamns kalkbrott, Malmö, Skåne, Sweden 20180901 0177  Robinia pseudoacacia Limhamns kalkbrott, Malmö, Skåne, Sweden 20180901 0178  Cotoneaster sp. Limhamns kalkbrott, Malmö, Skåne, Sweden 20180901 0181 
Cotoneaster sp. Limhamns kalkbrott, Malmö, Skåne, Sweden 20180901 0182  Cotoneaster sp. Limhamns kalkbrott, Malmö, Skåne, Sweden 20180901 0184  Cotoneaster tomentellus Limhamns kalkbrott, Malmö, Skåne, Sweden 20180901 0185  Cotoneaster tomentellus Limhamns kalkbrott, Malmö, Skåne, Sweden 20180901 0186 
Cotoneaster tomentellus Limhamns kalkbrott, Malmö, Skåne, Sweden 20180901 0187  Cotoneaster tomentellus Limhamns kalkbrott, Malmö, Skåne, Sweden 20180901 0188  Cotoneaster tomentellus Limhamns kalkbrott, Malmö, Skåne, Sweden 20180901 0189  Cotoneaster tomentellus Limhamns kalkbrott, Malmö, Skåne, Sweden 20180901 0190 
Cotoneaster × suecicus Limhamns kalkbrott, Malmö, Skåne, Sweden 20180901 0191  Cotoneaster × suecicus Limhamns kalkbrott, Malmö, Skåne, Sweden 20180901 0192  Cotoneaster × suecicus Limhamns kalkbrott, Malmö, Skåne, Sweden 20180901 0193  Cotoneaster × suecicus Limhamns kalkbrott, Malmö, Skåne, Sweden 20180901 0194