Steatoda paykulliana Valley 4.4 km NW Dalis Reservoir Tower, Chachuna, Kakheti, Georgia 20180427 1202  Steatoda paykulliana Valley 4.4 km NW Dalis Reservoir Tower, Chachuna, Kakheti, Georgia 20180427 1200