Vespa crabro Svirskoye ushele, Lazarevskoye, Krasnodar, Russia 20160913 1067  Vespa crabro Svirskoye ushele, Lazarevskoye, Krasnodar, Russia 20160913 1070  Vespa crabro Svirskoye ushele, Lazarevskoye, Krasnodar, Russia 20160913 1075  Vespa crabro Svirskoye ushele, Lazarevskoye, Krasnodar, Russia 20160913 1078