Sympetrum fonscolombii Lake Chemburskoye, Chemburka, Krasnodar, Russia 20160910 0244  Sympetrum striolatum male Svirskoye ushele, Lazarevskoye, Krasnodar, Russia 20160913 1086  Sympetrum striolatum male Svirskoye ushele, Lazarevskoye, Krasnodar, Russia 20160913 1088