Chelone lyonii Jorddeponi S Sliparebacken, Lund 20170814 0012  Chelone lyonii Jorddeponi S Sliparebacken, Lund 20170814 0011  Chelone lyonii Jorddeponi S Sliparebacken, Lund 20170814 0010  Chelone lyonii Jorddeponi S Sliparebacken, Lund 20170814 0009