Bucanetes mongolicus - Mongolian Finch - Mongolfink

Bucanetes mongolicus Serpmetas, Turkey 20120703 301  Bucanetes mongolicus Serpmetas, Turkey 20120702 078  Bucanetes mongolicus Serpmetas, Turkey 20120702B 073  Bucanetes mongolicus Serpmetas, Turkey 20120702B 069 
Bucanetes mongolicus Serpmetas, Turkey 20120702B 066  Bucanetes mongolicus Serpmetas, Turkey 20120702B 060  Bucanetes mongolicus Serpmetas, Turkey 20120702B 054  Bucanetes mongolicus Serpmetas, Turkey 20120702 041 
Bucanetes mongolicus Serpmetas, Turkey 20120702B 036